(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (18.06.2020 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2020 roku (czwartek) na godzinę 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku raportu o stanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok i debata nad raportem.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr IX/19/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok – wystąpienie Skarbnika Związku.
 7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2019 rok (chwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie).
 9. Podjęcie uchwały Nr IX/20/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Nr IX/21/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
 11. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.


  Załączniki:

  - raport o stanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
  - projekt Uchwały Nr IX/19/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia  18 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
  - projekt Uchwały Nr IX/20/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
  - projekt Uchwały Nr IX/21/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 218 czerwca 202 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.


 

Przewodniczący Związku

Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

 

Marek Czub