Font Size

Cpanel

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego

Spis treści
Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego
Wyposażenie urządzeń mobilnych:
Cele i efekty społeczno-gospodarcze projektu
Wszystkie strony

Projekt : „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.

Beneficjent: Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

Całkowita wartość projektu: 25 614 565,72 PLN (dwadzieścia pięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt dwa grosze).

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego : 19 210 924,28 PLN (dziewiętnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote, dwadzieścia osiem groszy)

Projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” obejmie:
- rekultywację dotychczas istniejącego składowiska odpadów,
- wybudowanie nowego składowiska do unieszkodliwiania odpadów,
- budowę sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą i wyposażeniem,
- budowę kompostowni kontenerowej wraz z kompostownią pryzmową z wyposażeniem,
- budowę zaplecza socjalno-technicznego.

Rekultywacja istniejącego składowiska:
Wody odciekowe i spływu powierzchniowego z uformowanej pryzmy składowiska będą odprowadzane przez monolityczne korytko żelbetowe do bezodpływowego, szczelnego zbiornika żelbetowego o objętości 86,64 m3 o wymiarach 8,0x8,0x1,7 metra. Składowisko zostanie otoczone pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m, poprzez zalesienie sadzonkami drzew iglastych i liściastych. Na terenie zlikwidowanego mogilnika zostanie uformowana pryzma gruntu o spadku namiotowym czterospadowym J=0,05, która zostanie następnie przykryta folią PEHD o grubości 2 mm i warstwa gruntu o miąższości 1m.

Budowa nowego składowiska do unieszkodliwiania odpadów:
Projektowane nowe składowisko do składowania odpadów (składowisko, obwałowanie kwatery, zieleń izolacyjna i ogrodzenia) zajmie obszar 2,0 ha w tym samo składowisko 1,3 ha. Wymiary składowiska wyniosą 228x57 m, zagłębienie dna składowiska poniżej powierzchni terenu – 1,0 m, wysokość ogroblowania składowiska powyżej powierzchni terenu – 1,0 m, wysokość skarpy niecki składowiska – 2,0 m. Planowana wysokość bryły składowiska ponad powierzchnię terenu wyniesie 4,0 m a jego pojemność 39000 Mg (46 000 m3) po zagęszczeniu. Rzędna terenu przy składowisku wynosi 148,5 m n.p.m. Planowany czas eksploatacji składowiska to 11 lat a planowana roczna ilość odpadów deponowanych wyniesie 3540 Mg (4180 m3) zagęszczonych odpadów. Dobowa, planowana ilość deponowanych odpadów to 13,6 Mg – przewiduje się deponowanie
odpadów na składowisku w czasie 260 dni rocznie. Zrealizowane składowisko odpadów będzie wyposażone w:
- parterowy budynek zaplecza socjalno-technologicznego o powierzchni 100 m2,
- trzy boksy na surowce wtórne 3x4 m wykonane z płyt żelbetowych,
- misę do dezynfekcji kół pojazdów o wymiarach 3,4 x 9,0 m,
- zbiornik odcieków o wymiarach 8,0 x 15,0 x 0,7m,
- trzy wiaty stalowe o wymiarach 4,5 x 6,0 m – dwa garaże i segment demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazyn makulatury,
- drogi wewnętrzne o szerokości 3,0 m i długości 748 m wykonane z płyt żelbetowych na istniejącej i projektowanej kwaterze,
- szczelną, wybetonowaną myjnię płytową o wymiarach 3,4 x 9,0 m oraz szczelny zbiornik 8,0 x 8,0 x 1,7 m,
- ogrodzenie siatką stalową o wysokości 2,0 m i długości 359 m (przewiduje się dodatkowo wymianę starego ogrodzenia na długości 273 m),
- wagę samochodową,
- place manewrowe z płyt żelbetowych dla potrzeb transportowych, sortowni odpadów i kompostowni kontenerowej o powierzchni 1350 m2 i 726 m2,
- plac manewrowy betonowy o powierzchni 2299 m2 dla potrzeb sortowni odpadów i kompostowni kontenerowej,
- sortownię odpadów o wymiarach w planie 13,0 x 40,0 m z kabina sortowniczą 5,0 x 14,0 m i wysokości 6,50 m (omówiona szczegółowo w Studium Wykonalnościj),
- kompostownię kontenerową o gabarytach segmentu 2,50 x 6,67 x 2,75 m (omówiona szczegółowo w Studium Wykonalności),
- żelbetowe korytko do transportu wód opadowych.You are here