607 901 234

Zaproszenie na sesję zgromadzenia (3.04.2012 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na 3 kwietnia 2012 r. na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały NR VI/22/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały NR VI/23/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku za 2011 r.
8. Podjęcie decyzji w sprawie modelu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.
9. Informacja o przebiegu prac budowlanych inwestycji pn „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.