607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (31.01.2013 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2013 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w Radzyniu Podlaskim na 2013r.
6. Podjęcie uchwały Nr X/35/2013 w sprawie uchwalenia plany finansowego Związku na 2013r.
7. Podjęcie uchwały Nr X/36/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.
8. Podjęcie uchwały Nr X/37/2013 w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały Nr X/38/2013 w sprawie zmiany uchwały wyposażenia w majątek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o.o., poprzez oddanie w nieodpłatne użyczenie nieruchomości i ruchomości na jego rzecz poprzez wyłączenie z niej mienia przekazywanego aportem do spółki.r.
10.Podjęcie uchwały Nr X/39/2013 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu  Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o.o..
11. Podjęcie uchwały Nr X/40/2013 zmieniającą uchwałę Nr XIII/29/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego z dnia 26 marca 2010 r w sprawie utworzenia spółki pod firmą: "Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim oraz uchwałę Nr XIV/32/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki pod firmą „ Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.

Uchwały Nr X/38/2013 , Nr X/39/2013, Nr X/40/2013 zostaną dosłane w jak najkrótszym czasie.