607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (20.06.2013r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2012r.
9. Omówienie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w kontekście obowiązujących obecnie przepisów oraz uwarunkowań organizacyjno – prawnych funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
10.Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.