607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (26.06.2014 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013.
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej..
8. Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2013 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.
12.Omówienie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania  Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad.