607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (16.06.2016 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2014 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015.
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego
w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały - Opinie).
8. Podjęcie uchwały Nr VII/19/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały Nr VII/20/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały Nr VII/21/2016 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.
11. Podjęcie uchwały Nr VII/22/2016 w sprawie uchwalenia zmian w planie finansowym Związku na 2016 r.
12. Podjęcie uchwały Nr VII/23/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.
13. Podjęcie uchwały Nr VII/24/2016 w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Nr IV/11/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Miasta Radzyń Podlaski darowizny nieruchomości gruntowej w celu realizacji zadań Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego związanych z kompleksową gospodarką odpadami.
14. Podjęcie uchwały Nr VII/25/2016 w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Nr VI/17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o.o.
15. Omówienie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania  Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.