607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (28.01.2016r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2016 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

 Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Związku.
6. Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2016 rok oraz uchwał:

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2016 rok (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały - Opinie),
- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2016 rok (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały - Opinie),
- podjęcie uchwały Nr VI/14/2016 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2016 rok

7. Podjęcie uchwały Nr VI/15/2016 w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2016 rok.
8. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały - Opinie).

- podjęcie uchwały Nr VI/16/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

9. Podjęcie uchwały Nr VI/17/2016 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z o.o.
10.Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.