607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (25.06.2019 r.)

     Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2019r. (wtorek) na godzinę 12.00 na terenie ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego. Następnie zapraszam na obrady Zgromadzenia, które odbędą się w lokalu „Biały Zakątek” przy ul. Lubelskiej 7a w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku raportu o stanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2018 rok i debata nad raportem.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr III/8/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok – wystąpienie Skarbnika Związku.
 8. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego w 2018 roku (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie).
 10. Podjęcie Uchwały Nr III/9/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2018 rok.
 11. Podjęcie Uchwały Nr III/10/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2018 rok.
 12. Przedstawienie bieżącej działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.